SME Export Thailand เว็ปข่าวสารและให้ความรู้ธุรกิจส่งออก

ผลไม้ตะวันออก ต้องมีการผ่านการรับรอง กรมวิชาการเกษตรเน้นให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

กรมวิชาการเกษตร เรียกผู้ประกอบการภาคตะวันออกกว่า 500 โรง ติวเข้มแผนรับมือฤดูกาลส่งออกผลไม้ไปจีน ย้ำ ทั้งแปลงต้องได้ GAP และโรงคัดบรรจุ GMP

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลผลิตผลไม้ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งจะเริ่มให้ผลผลิตในช่วงเดือนมี.ค. เป็นต้นไปจนถึงเดือน ก.ค. โดยผลผลิตหลักจะเป็นทุเรียนและมังคุดส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

     โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทรบุรี จึงได้จัดประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ในภาคตะวันออก เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการให้การรับรองโรงคัดบรรจุตามหลักการรับรองกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน( GMP ) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก รวมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลผลิตที่จะส่งออกต้องมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี( GAP) และโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรอง GMP รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

     “การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคคลกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปัจจุบันมีโรงคัดบรรจุที่เข้าสู่ระบบGMPว่า 500 โรง ผลจากการจัดประชุมในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถทำให้การส่งออกผลไม้เป็นไปโดยสะดวก ตรงตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าทั้งในด้านคุณภาพผลผลิต และพิธีการทางด้านเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการการส่งออก อีกทั้งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับการส่งออกผลไม้ของประเทศไทยด้วย”

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับโรงคัดบรรจุอื่นๆ ในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงคัดบรรจุ GMP ผลไม้ทั้งเปลือกดีเด่นในเขตภาคตะวันออกด้วย ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งออกแก่ผู้ประกอบการทั้งในด้านการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ตรวจรับรองโรงคัดบรรจุ GMP และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อประกอบการส่งออกไปยังประเทศปลายทาง

สำหรับเขตพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งผลิตไม้ผลเพื่อการส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย และมะม่วง ได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตรเร่งผลักดันการออกใบรับรองแปลง GAP และโรงคัดบรรจุ GMP เพื่อสนับสนุนการส่งออกดังกล่าว

Source : Bangkokbiz

smeexport thailand

smeexport thailand

Leave a Replay

Close Menu
×