SME Export Thailand เว็ปข่าวสารและให้ความรู้ธุรกิจส่งออก

ประเทศสวิส เปิดทางให้สินค้าอาหาร GMOs

รัฐบาลสวิสเริ่มวางนโยบายยอมรับให้มีสินค้าอาหารที่ผ่านการปรับแต่งพันธุกรรม ( GMOs หรือ Gentech Food ) มากขึ้น แม้ว่าจะมีเสียงต่อต้านจากสมาคมเพื่อสิ่งแวดล้อม แต่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ต้องการผลักดันนโยบายดังกล่าว

ปัจจุบัน สินค้าอาหาร เช่น โปรตีนบาร์จากถั่วเหลือง หรือแป้งจากข้าวโพดที่ได้รับการปรับปรุง พันธุกรรม ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในสวิตฯ เว้นแต่จะมีการแกไขข้อกฎหมายดังกล่าวภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพืช GMOs ( Gentech- Pflanzen ) กว่า 50 ชนิด ได้ผ่านการยอมรับในสหภาพยุโรป แล้ว เข่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ราพส์ ( Raps ) เป็นต้น

รัฐบาลสวิสวางแผนที่จะยอมรับพืช GMOs เหล่านี้เช่นกัน โดยจะไม่ตรวจสอบเพียงด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพอีกต่อไป แต่มุ่งเน้นการตรวจสอบความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ ในการนี้ รัฐบาลได้วางแผนเพิ่มระดับการปนเปิ้อนของวัตถุดิบที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม (tolerance limit) เป็น ส่วนประกอบในอาหารจากร้อยละ 0.1 เป็นร้อยละ 0.5 และเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาขยะอาหาร (Food Waste) ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบการปนเปื้อนวัตถุดิบ GMOs รัฐบาลสวิสเริ่มปรับการเจรจาการค้ากับสหภาพ ยุโรป โดยพิจารณาปรับข้อตกลงความปลอดภัยด้านอาหารให้เข้มงวดน้อยลง เพราะขณะนี้มีสินค้าอาหารที่ ปนเปื้อน GMOs สูง ต้องถูกกำจัดทิ้งจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อม ( Greenpeace ) ได้ออกมา วิจารณ์แผนการเหล่านี้อย่างรุนแรง เพราะ’นั่นหมายความว่าจะมีอาหารที่มีการปนเปีอนพืซ GMOs จำนวน มากไม่ถูกกำจัดทิ้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากชาวสวิสไม่ต้องการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อน วัตถุดิบ GMOs โดยหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคได้เห็นด้วยกับคำวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว

นาง Martina Munz สมาชิกสภาแห่งชาติ สังกัดพรรค SP – Sozialdemokratische Partei der Schweiz และเป็นประธานกลุ่มพันธมิตรต่อต้าน GMOs กล่าวว่า การอนุญาตให้เพิ่มระดับการปนเปื้อน GMOs ในอาหารเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น เนื่องจากตามหลักฐานสถิติยังไม่พบการกำจัดสินค้าอาหาร GMOs จำนวนมากที่นำเข้าจากสหภาพยุโรป จึงไม่เห็นความเกี่ยวข้องกับประเด็นป้ญหาขยะอาหารตามที่รัฐบาลกล่าวอ้าง

การอนุญาตให้นำเข้าสินค้าอาหาร GMOs จากสหภาพยุโรปนั้น ไม่เหมาะกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพราะการค้าและการเกษตรของสวิตฯยังคงมุ่งเน้นอาหารที่มีคุณภาพสูง อีกทั้ง ผู้บริโภคยังวิจารณ์ต่อต้านอาหารGMOs เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สมาคมเกษตรกรเห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่ใช่ปัญหา เนื่องจากสินค้าอาหาร GMOs เหล่านี้ ผ่านการประเมินและกระบวนการตรวจสอบความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของสหภาพยุโรปแล้ว กล่าวโดย นาย Markus Ritte สังกัดพรรค Christlichdemokratische Volkspartei Schweiz ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมฯ ทั้งนี้ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังคงเป็นผู้บุกเบิกการผลิตและการ แปรรูปอาหารที่ปลอด GMOs ด้วยเหตุนี้ การติดฉลากปลอด GMOs บนสินค้าอาหาร ยังคงมีความสำคัญอย่างมากระหว่างการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

smeexport thailand

smeexport thailand

Leave a Replay

Close Menu
×