SME Export Thailand เว็ปข่าวสารและให้ความรู้ธุรกิจส่งออก

ปลาสลิดดอนนา สินค้าเศรษฐกิจตัวใหม่ ของจังหวัดปัตตานี

ปลาสลิด

ปลาสลิดจัดเป็นปลาน้ำจืดเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ พบมากในพื้นที่ภาคกลาง มีการขยายการเพาะเลี้ยงไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ปลาสลิดสามารถอาศัยอยู่น้ำนิ่งในทุกสภาพน้ำ การผลิตเน้นป้อนเป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากในปัจจุบัน เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ ในคราวเสด็จเปิดโครงการจุฬาภรณพัฒนา 6 บ้านดอนนา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ดำรัสให้มีการพัฒนาเพาะเลี้ยงปลาสลิด เพื่อเป็นอาชีพสำหรับชาวบ้าน ที่อาศัยบริเวณโดยรอบโครงการฯ พร้อมพระราชทานชื่อว่า “ปลาสลิดดอนนา” เพื่อพลักดันให้ปลาสลิดดอนนาเป็นสินค้าเศรษฐกิจของจังหวัด ทำให้หลายหน่วยงานในจังหวัด เข้าไปส่งเสริม/สนับสนุนให้เป็นรูปธรรม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ มีพระราชดำรัสส่งเสริมมีการเลี้ยงปลาสลิด ในพื้นที่ตำบลบางเขาแห่งนี้

นายเจริญ ทองปล้องโต ผู้นำเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิดดอนนา กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรได้มีการรวมกลุ่ม ขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนา โดยเฉพาะกลุ่มที่บ้านนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ มีสมาชิกกว่า 30 คน แต่ละคนเลี้ยง 1 บ่อ 2 บ่อ 3 บ่อ เป็นลำดับ เกษตรกรสามารถเพาะพันธุ์ปลาสลิดดอนนาได้เอง การเลี้ยงให้ได้ขนาดปลาตามที่ต้องการ เพื่อนำไปแปรรูป ให้มีทั้งความสะอาด รสชาติดี ไร้สารกันบูด เชื่อว่าเป็นทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดดอนนา ได้ทั้งปริมาณ และคุณภาพที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาด

เชื่อได้เลยว่า หากเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีการเลี้ยงปลาสลิดดอนนากันอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ ที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพ จนเป็นแบรนด์สินค้าที่ดีของจังหวัดได้ ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่บริโภคปลาน้ำจืด เหมือนอย่างปลากุเลาเค็มบ้านตันหยงเปาว์ ซึ่งเป็นที่รู้จักระดับประเทศไปแล้ว

 

ปลาสลิดดอนนาส่งออก
smeexport thailand

smeexport thailand

Leave a Replay

Close Menu
×