SME Export Thailand เว็ปข่าวสารและให้ความรู้ธุรกิจส่งออก

ผลไม้ตะวันออก ต้องมีการผ่านการรับรอง กรมวิชาการเกษตรเน้นให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

กรมวิชาการเกษตร เรียกผู้ประกอบการภาคตะวันออกกว่า 500 โรง ติวเข้มแผนรับมือฤดูกาลส่งออกผลไม้ไปจีน ย้ำ ทั้งแปลงต้องได้ GAP และโรงคัดบรรจุ GMPนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลผลิตผลไม้ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งจะเริ่มให้ผลผลิตในช่วงเดือนมี.ค. เป็นต้นไปจนถึงเดือน ก.ค. โดยผลผลิตหลักจะเป็นทุเรียนและมังคุดส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน     โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทรบุรี จึงได้จัดประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ในภาคตะวันออก เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการให้การรับรองโรงคัดบรรจุตามหลักการรับรองกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน( GMP ) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก รวมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลผลิตที่จะส่งออกต้องมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี( GAP) และโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรอง GMP รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป     “การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคคลกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุในพื้นที่ภาคตะวันออก…

Continue Reading

ส่งออกพลาสติกไปเกาหลีใต้ระวัง ! เกาหลีใต้เข้มมาตรฐาน “ภาครัฐ”เตือนผู้ส่งออกศึกษา-เตรียมรับมือ

กรมการค้าต่างประเทศเผยเกาหลีใต้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสผิวหนังได้ เตือนผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทยศึกษาและเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดให้ดี ก่อนมีผลบังคับใช้ 22 ต.ค.63นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หน่วยงานเทคโนโลยีและมาตรฐานของเกาหลีใต้ได้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสผิวหนังได้ โดยได้กำหนดขอบเขตของสินค้าที่จะสัมผัสกับผิวหนังได้โดยตรง , กำหนดลักษณะการผลิต , กำหนดการใช้สารเคมี และกำหนดรายละเอียดการติดฉลากบนสินค้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.2563 เป็นต้นไป โดยกรมฯ ขอให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออกศึกษาและเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยไปยังตลาดเกาหลีใต้สำหรับรายละเอียดขอบเขตของสินค้า ได้กำหนดพลาสติกที่ทำมาจากเรซินสังเคราะห์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ใหญ่และสามารถสัมผัสกับผิวหนังได้โดยตรง ได้แก่ เสื่อ รองเท้าที่ทำจากพลาสติก ถุงที่ทำจากพลาสติก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ…

Continue Reading

อยากเข้าตลาดจีนฟังทางนี้ ! SME อยากส่งสินค้าไปขายตลาดจีน ต้องทำยังไง

ใครสนใจส่งออกสินค้าไปขายประเทศจีน ห้ามพลาด ! ขั้นตอนส่งออกสินค้าไปจีน...“ศูนย์ข้อมูลเพื่อ ธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com” ได้ให้ความรู้ผ่านเว็บไซต์ เกี่ยวกับกฎระเบียบของจีน การนำเข้าสินค้าสู่จีน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีนำเข้าที่จะได้รับ ซึ่งเป็นข้อมูลให้ผู้ส่งออกของไทยใช้พิจารณาว่าสินค้าของตนเองมีความพร้อมที่จะส่งออกไปจีนหรือไม่ หากว่าสินค้ามีความพร้อมตามข้อกำหนดของทางการจีนและประเมินว่ามีโอกาสเติบโตในตลาดจีนแล้ว สิ่งสำคัญลำดับต่อไป คือ การศึกษากฎระเบียบในส่วนของไทยทั้งนี้ จำเป็นต้องศึกษาว่าไทยอนุญาตให้ส่งออกสินค้าประเภทใดบ้าง และสินค้าแต่ละประเภทมีข้อกำหนดและขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกอย่างไร ตลอดจนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออกสินค้าของไทย ไว้ได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้“ศึกษาเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออกไทย”รู้จักสินค้า.. ก่อนเดินหน้าส่งออกในเบื้องต้น ก่อนการส่งออกสินค้าจากไทยไปจีนหรือประเทศอื่นๆ จำเป็นจะต้องศึกษาดูว่าทางการไทยอนุญาตให้ส่งออกสินค้าประเภทใดบ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวสินค้าที่สนใจจะส่งออก โดยปัจจุบันไทยได้แบ่งสินค้าส่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่สินค้ากำหนดมาตรฐานส่งออกสินค้ากำหนดมาตรการส่งออกสินค้ากำหนดโควต้าส่งออก และสินค้าทั่วไป1) สินค้ากำหนดมาตรฐานส่งออกพ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก…

Continue Reading

ไทยเสนอเวทีสุดยอดอาเซียน ริเริ่มจัดตั้งเครือข่ายต่อต้านประมง IUU ในระดับภูมิภาค

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงการประชุม ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 35 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่าง 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายไทยได้เสนอแนวคิดในการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมง IUU ต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียน เพื่อตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือต่อต้าน IUU (Concept Proposal on the Establishment of the ASEAN Network…

Continue Reading

ประเทศสวิส เปิดทางให้สินค้าอาหาร GMOs

รัฐบาลสวิสเริ่มวางนโยบายยอมรับให้มีสินค้าอาหารที่ผ่านการปรับแต่งพันธุกรรม ( GMOs หรือ Gentech Food ) มากขึ้น แม้ว่าจะมีเสียงต่อต้านจากสมาคมเพื่อสิ่งแวดล้อม แต่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ต้องการผลักดันนโยบายดังกล่าวปัจจุบัน สินค้าอาหาร เช่น โปรตีนบาร์จากถั่วเหลือง หรือแป้งจากข้าวโพดที่ได้รับการปรับปรุง พันธุกรรม ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในสวิตฯ เว้นแต่จะมีการแกไขข้อกฎหมายดังกล่าวภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพืช GMOs ( Gentech- Pflanzen ) กว่า 50 ชนิด ได้ผ่านการยอมรับในสหภาพยุโรป แล้ว…

Continue Reading

ตลาดมะขามไทย ในสหรัฐอเมริกา

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกมะขามรายใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้ผลิตมะขามมากเป็น อันดับสองในโลก ผลิตภัณฑ์มะขามที่ส่งออกมีทั้งมะขามสด มะขามเปียก และมะขามแห้ง คู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ป่น เจียดนาม พิเลิปปีนส์ ปากีสถาน แคนาดา สหภาพยุโรป และ สหรัฐอเมริกาการปลูกมะขามในสหรัฐฯมะขามพันธุหลักที่ปลูกในสหรัฐฯ จะเป็นมะขามที่ให้รสเปรี้ยว และ เปรี้ยวหวาน มีการ ปลูกในพื้นที่ตอนใต้ของรัฐฟลอริดา รัฐคาลิฟอร์เนีย และ ในรัฐฮาวาย ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสม สำหรับเครื่องดื่ม เครื่องปรุงอาหาร การบริโภคมะขามในสหรัฐฯ การเพาะปลูกมะขามในสหรัฐฯ…

Continue Reading
เทคนิค : ส่งออกทุเรียนอย่างไรให้สดใหม่จนถึงปลายทาง
ทุเรียนส่งออก

เทคนิค : ส่งออกทุเรียนอย่างไรให้สดใหม่จนถึงปลายทาง

สำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลไม้สดแต่ละชนิด นอกเหนือจากรสชาติความอร่อยแล้ว รูปลักษณ์ และความสดใหม่ถือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อผลไม้ ดังนั้น ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้า จึงจำเป็นต้องเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการขนส่งผลไม้สด เนื่องจากผลไม้สดแต่ละชนิดมีการจัดการและการควบคุมอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะผลไม้ที่มีการคายความร้อนสูง อย่าง ทุเรียนเมื่อกล่าวถึงราชาผลไม้ เชื่อว่าทุกคนต้องนึกถึงทุเรียนมาเป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน ผลไม้ชนิดนี้ ขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ จนเป็นที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นแหล่งเพาะปลูกทุเรียนและผู้ส่งออกทุเรียนรายสำคัญของโลก โดยจากรายงานของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนเมษายนปี 2018 ที่ผ่านมา พบว่าการส่งออกทุเรียนจากประเทศไทยมีปริมาณสูงถึง 120,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 220 ล้านเหรียญสหรัฐจากปริมาณการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้ในขั้นตอนการส่งออกนี้ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลเข้ามามีบทบาทสำคัญ ผ่านการนำเสนอบริการขนส่งสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพของทุเรียนส่งออกไปยังปลายทางต่างๆ ทั่วโลก…

Continue Reading

ต่ออายุบัตรผู้ส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เร่งให้ไปต่อเดือนสิงหาคม 62 นี้

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เปิดต่ออายุใบทะเบียนสำหรับผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน (ผู้ส่งออก) และใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (บริษัทเซอร์เวย์) ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562  โดยสามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุใบทะเบียน และใบอนุญาต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานสินค้า (http://ocs.dft.go.th) พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยสแกนส่งผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการขึ้นทะเบียนแต่ละปีมีอายุการใช้งานได้ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี และต่ออายุปีละ…

Continue Reading

ขั้นตอนการส่งออกดอกไม้แห้งไปขายต่างประเทศ

สำหรับใครที่สนใจในการทำธุรกิจเกี่ยวกับดอกไม้หรือไม้ประดับ คงต้องยอมรับว่าปัจจุบันดอกไม้ประดิษฐ์หรือดอกไม้แห้ง ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากความคงทน เหมาะกับสภาพทุกอากาศและยังให้ความรู้สึกไม่ต่างจากดอกไม้จริงอีกด้วย ยังไงเราลองไปดูขั้นตอนในการทำส่งออกดอกไม้แห้งกันดูครับ

Continue Reading
Close Menu
×