SME Export Thailand เว็ปข่าวสารและให้ความรู้ธุรกิจส่งออก

แคนาดาเตรียมแบนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

รัฐบาลแคนาดามีแผนการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและทิ้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เชื่อว่าจะครอบคลุมไปถึงกล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก และภาชนะใส่อาหารที่ใช้แล้วทิ้ง นอกจากนั้นยังต้องการที่ จะให้บริษัทผู้ผลิตพลาสติกและผู้ประกอบการที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ ร่วมรับผิดชอบต่อขยะพลาสติกที่เกิด ขึ้นมา ทั้งนี้ ป้จจุบันรัฐบาลยังไม่ได้เจาะจงพลาสติกแบบไหนที่จะถูกห้ามใช้แต่จะมีฃั้นตอนการประเมินผู้เกี่ยวข้อง และรับฟ้งความเห็นทั่วไปก่อนการตัดสินใจออกกฎหมายในที่สุด

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (10 มิ.ย.) นาย Justin Trudeau ผู้น่าแคนาดาได้ประกาศความตั้งใจว่าจะ ยกเลิกพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งมีผลตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมาจากพบว่าขยะพลาสติกถูกพบในทะเล ลึกจำนวนมหาศาล อีกทั้งแคนาดาก็ยังมีชายฝั่งประเทศยาวที่สุดในโลก โดยครอบครัวชาวแคนาดาที่ เดินทางไปทะเลเพื่อพักผ่อนแต่กลับต้องพบกับขยะพลาสติกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ปริมาณพลาสติกที่ใช้ใน แคนาดาน้อยกว่า 10% ได้มีการน่ามาใช้ซํ้าหรือแปรรูปใหม่เท่านั้น

ในแต่ละปีพบว่ามีปริมาณขยะพลาสติกประมาณ 150 ล้านตันถูกทิ้งลงทะเลทั่วโลก และยังเพิ่มขึ้นทุกนาที หนึ่งในสามของพลาสติกที่น่ามาใช้ในแคนาดาคือประเภทพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง พลาสติกที่มีอายุใช้งานสั้น รวมไปถึงลุงพลาสติกจำนวนมากกว่า 1,500 ล้านถุงต่อปี และหลอดพลาสติก 57ล้านหลอดต่อวัน ทั้งนี้มีคาดการณ์ว่านกกว่าหนึ่งพันล้านตัวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลมากกว่าหนึ่งแสนตัวทั่วโลก ได้รับบาดเจ็บหรือตายโดยพลาสติกเหล่านี้

จากการประชุมสุดยอดผู้น่ากลุ่มประเทศจี 7 ที่นครควิเบก แคนาดาเมื่อปีที่แล้ว โดยมี แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สหราซอาณาจักรและสหภาพยุโรปร่วมลงนามในสนธิสัญญา “Ocean Plastics” เพื่อต่อต้านมลภาวะในมหาสมุทรของโลกแต่อเมริกาและญี่ป่นที่ไม่เข้าร่วมกับสัญญานี้ นายจัสตินกล่าวว่ามีรัฐบาลกว่า 21 ประเทศที่ร่วมลงนามในสัญญานี้ โดยเรียกร้องให้ประเทศที่มีล้วนร่วมจะต้องน่าพลาสติกทั้งหมดสามารถใช้ซํ้าหรือน่ากลับมาใช้ใหม่ภายในปี 2573

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีแคนาดา เห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่ทั้งหลายควรต้องรับผิดชอบทั้งกระบวนการน่ากลับมา ใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่บริษัทนั้นผลิตออกมา ซึ่งส่วนหนึ่งยอมรับว่าสิ่งนั้จะทำให้เกิดความท้าทายกับบริษัทขนาดเล็กอีกมาก แต่เบื้องต้นรัฐบาลจะเน้นการจัดการไปที่บริษัทขนาดใหญ่ เซ่น โคคาโคส่า และ ยูนิลิเวอร์ ฯลฯ เสียก่อน

การเคลื่อนไหวออกมายกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและทิ้งบื้ เกิดขึ้นหลังจากรณีขัดแย้งกับทางการ ฟิลิบปีนส์ที่บังคับให้แคนาดาต้องขนขยะ 65 ตู้คอนเทนเนอร์กลับประเทศเมื่อเดือนที่ผ่านมา ทำให้ทางการ แคนาดาตื่นตระหนกและตัดสินใจออกระเบียบยกเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและทั้งตามมาในที่สุด อย่างไรก็ ตามอุตสาหกรรมพลาสติกยังบีบให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของแคนาดาที่มีมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมคิดเป็น’ประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์แคนาดา และยังเกี่ยวข้องกับอีกประมาณหนึ่งแสนธุรกิจ รัฐบาลจึงต้องมีนโยบายที่ออกมา รองรับสถานการณ์อย่างค่อยเปีนค่อยไปเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลง ได้ในอนาคต

smeexport thailand

smeexport thailand

Leave a Replay

Close Menu
×