SME Export Thailand เว็ปข่าวสารและให้ความรู้ธุรกิจส่งออก

ตลาดกล้วยในญี่ปุ่น

ตลาดกล้วยในญี่ปุ่น ปัจจุบันกล้วยเป็นผลไม้ซึ่งเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งใน ญี่ปุ่ น จากการสำรวจความเห็นผู้บริโภคในปี20151 พบว่า ร้อยละ 65 ของผู้บริโภคในญี่ปุ่นรับประทานกล้วยมากที่สุด ในกลุ่มผลไม้ ซึ่งได้ครองอันดับหนึ่งของผลไม้ยอดนิยมใน ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2004เป็นต้นมาแซงหน้าแอปเปิลและส้ม แมนดาริน โดยร้อยละ 30ของผู้บริโภคญี่ปุ่นรับประทานกล้วยสัปดาห์ละ 4-5 วัน ผลผลิตกล้วยภายในประเทศ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ญี่ปุ่นจึงมีการปลูกกล้วยส่วนใหญ่เพียงใน 2 จังหวัดทางตอนใต้สุดของประเทศ คือจังหวัดโอกินาวา(ร้อยละ 66ของผลผลิตรวม)และ คาโงชิมา(ร้อยละ 34) โดยมีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั งสิ้น 32 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตรวมเพียง 124 ตัน2 ทั้งนี้ กล้วยที่ปลูกใน 2 พื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกล้วยพันธุ์Shima Banana(หรือ Island Banana)

การนำเข้ากล้วย ร้อยละ 99 ของกล้วยซึ่งบริโภคในตลาดญี่ปุ่นเป็นกล้วยที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี 2018 มีการนำเข้ารวม 1 ล้านตัน มูลค่า 1.006แสนล้านเยน (ราว 3 หมื่นล้านบาท) แหล่งนำเข้าอันดับหนึ่ง คือ ฟิ ลิปปินส์ มีปริมาณ 8.38แสนตัน หรือร้อยละ 83.6ของปริมาณน าเข้าทั้งสิ้น แหล่งนำเข้าอื่นๆ รองลงมาได้แก่่เอกวาดอร์1.11แสนตัน (ร้อยละ 11.0) เม็กซิโก 2.8 หมื่นตัน (ร้อยละ 2.8) กัวเตมาลา 7.7 พันตัน (ร้อยละ 0.8 ) เปรู 5.8 พันตัน(ร้อยละ 0.6)และโคลัมเบีย2.4 พันตัน (ร้อยละ 0.2) ตามลำดับ การนำเข้าจากไทยในปี 2018 มีปริมาณ 2,069 ตัน หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.21 อย่างไรก็ตาม การนำเข้าจากไทยแม้ว่าได้มีการลดลงช่วงหนึ่งคือระหว่างปี 2009-2013 แต่ตลอดระยะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 1993 ได้แสดงแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ กล้วยที่น าเข้าจากฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์คาเวนดิช(Cavendish)และพันธุ์อื่นๆอีกแต่ไม่มากนัก เช่น Lakatan (ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับคาเวนดิชแต่มีขนาดเล็กกว่าและมีความเป็นกรดสูงกว่า)และกล้วยไข่ (Lady Finger Banana) กล้วยจากเอกวาดอร์ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์Grand Nainซึ่งคล้ายกับกล้วยจากฟิ ลิปปินส์ แต่มีระดับความหวานสูงกว่าเปลือกบาง สำหรับกล้วยที่นำเข้าจากไทยเป็นกล้วยหอมทอง หรือ Gros Michel 1 จากรายงานการสำรวจของผู้บริโภคกล้วย โดย Banana Importers Association รวบรวมโดย Kudamononavi.com

จากสถิติแนวโน้มระดับราคา ราคาจำหน่ายปลีกโดย ราคานำเข้าและราคาค้าส่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาโครงสร้างราคา ราคานำเข้าอยู่ใน ระดับ 105.7 เยน/กก. ราคาค้าส่ง 184 เยน/กก.และราคาค้าปลีก 236 เยน/กก.กล่าวคือราคาค้าส่งคิดเป็น ประมาณ 1.7 เท่าของราคาน าเข้า และราคาค้าปลีกคิดเป็นประมาณ 2.2 เท่าของราคานำเข้า

smeexport thailand

smeexport thailand

Leave a Replay

Close Menu
×